Kallelse till årsmöte i Kungälvs Tennisklubb 8 april 18:00

Vi kallar härmed alla medlemmar till i Kungälvs Tennisklubb till årsmöte i tennishallen där dagordning nedan kommer att följas. 

Passa på att ta din chans att påverka klubbens drift och framtid! Motioner och förslag ska ha inkommit till klubben senast 31 mars till administration@kungalvstk.se. Anmäl dig här.

Tid: 8 April, kl 18:00
Plats: Kungälvs Tennisklubb, Ytterbyv. 20.  

Anmälan till Årsmöte


Välkomna!

Styrelsen

Dagordning Årsmöte KTK måndag den 8/4 2024

§ 1Upprop och fastställande av röstlängd
§ 2Mötets behöriga utlysande
§ 3Fastställande av dagordning
§ 4Val av ordförande samt sekreterare för mötet
§ 5Val av justeringsperson tillika rösträknare
§ 6Genomgång av bokslut och verksamhetsberättelse
§ 7Föreningens revisionsberättelse
§ 8Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
§ 9Val av styrelse 
A. Val av ordförande • på 1 år • Förslag Anna-Karin Löfgren
B. Val av ledamot • på 1 år • Förslag Annika Prenta
C. Val av ledamot • på 2 år • Förslag Robert Löfgren
D. Val av ledamot • Penka Dinkova valdes in som ledamot på 2 år vid årsmötet 2023.
E. Val av ledamot • Patrik Olausson valdes in som ledamot på 2 år vid årsmötet 2023.
F. Val av ledamot  • på 2 år • Förslag Inger Ohér
G. Val av ledamot • på 2 år • Förslag Peter Brocker
H. Val av suppleant • på 1 år • Förslag Martin Prenta          
I. Val av suppleant • på 1 år • Förslag Jörgen Hedin
J. Val av revisorer • på 1 år • Förslag Lennart Jonsson, Magnus Forss
K. Val av tre ledamöter i valberedningen på 1 år, en av dem väljs som sammankallande. Förslag (Vakant).
L. Beslut om erforderligt antal ombud till SDF-möten, förslag ordförande och vice ordf. 
§ 10Fastställande av medlemsavgifter för 2025
§ 11Inkomna förslag från styrelse och medlemmar
§ 12Övriga frågor
§ 13Mötet avslutas

Senaste nytt

Kungälvsspelen 2024

KTK arrangerar under året två tävlingar sanktionerade av Svenska Tennisförbundet. Nu är det dags för den andra, Kungälvsspelen. I juni under helgerna 8-9:e, 15-16:e samt måndag 17:e till torsdag 20:e…